Vyberáme pre Vás

Zlúčenie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika (novela zákona č. 124/2006 Z. z, od 1.1.2023)

01. 07. 2022

Zákon č. 114/2022 Z. z. účinný od 1.1.2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou sa zlúči odborná spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technikaa ponechá sa iba jedna odborná spôsobilosť bezpečnostného technika s odbornosťou na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika.

Cieľom je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika.Dopĺňa sa kompetencia Národného inšpektorátu práce vykonať skúšku spôsobilosti žiadateľa o uznanie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika.

Odborne spôsobilé osoby – bezpečnostní technici, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika výchovno-vzdelávacou inštitúciou do 31.12.2022 budú musieť požiadať národný inšpektorát práce o vykonanie skúšok bezpečnostného technika, čím sa zaručí ich odborná úroveň, tak ako keby boli v súčasnosti autorizovanými bezpečnostnými technikmi.

V prípade, že odborne spôsobilé osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie bezpečnostného technika osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, nepožiadajú Národný inšpektorát práce o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika do konca legisvakačnej doby, takéto osvedčenie o odbornej spôsobilosti stratí platnosť.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025. Fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 môže do straty platnosti tohto osvedčenia vykonávať činnosti, ktoré bol oprávnený vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

Zamestnávateľ môže do 31. decembra 2024 zabezpečiť vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby fyzickou osobou s osvedčením bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 v rozsahu, v ktorom bol oprávnený tieto úlohy vykonávať bezpečnostný technik podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022.

Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie bezpečnostného technika fyzickej osobe, ak táto fyzická osoba pri plnení odborných činností závažným spôsobom alebo opakovane konala v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Fyzická osoba s platným osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika vydaným pred 1. januárom 2023 je fyzická osoba s osvedčením bezpečnostného technika. U fyzickej osoby lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 23 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2023 začala plynúť odo dňa vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika alebo odo dňa ukončenia predchádzajúcej odbornej prípravy pred 1. januárom 2023.

Konanie o vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika začaté pred 1. januárom 2023, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022; Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi osvedčenie bezpečnostného technika.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/114/20230101