Elektrotechnické minimum

780 €

Na úvod...

Našim cieľom je previesť Vás legislatívnym obsahom kurzu s porozumením  a naučiť Vás aplikovať teoretické vedomosti v praxi.  

Učte sa od najlepších... 

 • vzdelávacím programom Vás budú sprevádzať erudovaní lektori, ktorí  majú vynikajúce odborné znalosti a dlhoročné praktické skúsenosti vo svojich odboroch. 

Pre koho je určený akreditovaný vzdelávací program Elektrotechnické minimum?  

 • pre osoby, ktoré majú záujem nadobudnúť odbornú spôsobilosť Elektrotechnik § 21 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znp.

Vstupná kvalifikácia účastníka vzdelávacieho programu 

(stupne vzdelania § 16 zákon 245/2008 Z. z. v znp.)

 • minimálne stredné odborné vzdelanie technického zamerania s výučným listom
 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou

Ako prebieha proces vzdelávania?

 • ide o duálne vzdelávanie -  systém odborného vzdelávania, ktorým účastník nadobúda vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie v oblasti elektrotechniky. 
 • prepájame online všeobecné a odborné teoretické vzdelávanie  s praktickými cvičeniami  v rozsahu vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum.
 • prostredníctvom praktických cvičení, vrátane inštruktážnych videí s riešením, "pochopíte - namiesto učenia sa naspamäť".
 • praktické cvičenia  sú zamerané na ilustráciu teoretického obsahu. V rámci práce v malých skupinách sa účastníci spolu s lektorom venujú elektrickým meraniam, zostaveniu elektrických obvodov s odborným výkladom. Venovaná je pozornosť aj elektrotechnickým výkresom.

Forma vzdelávania

 • interaktívne živé online vzdelávanie

Aký doklad obdrží absolvent vzdelávacieho programu?  

 • osvedčenie Elektrotechnické minimum bez časového obmedzenia a osvedčenie § 21 Elektrotechnik v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.  v znp.   
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike je podkladom pre žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia v danom  odbore. 

Prečo absolvovať vzdelávací program Elektrotechnické minimum v spoločnosti VZDELÁVANIE Košice? 

 • záleží nám na spokojnosti našich absolventov, k práci pristupujeme profesionálne, ľudský prístup je pre nás samozrejmosťou. 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací program Elektrotechnické minimum v našej spoločnosti. 

                  Tešíme sa na Vás!

Začiatok:

12.09.2022

Koniec:

31.10.2022

Miesto konania:

online

Vydaný doklad

osvedčenie

Na stiahnutie