Váš kompetentný partner v oblasti BOZP

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

NA ÚVOD...

 • Zamestnanci sú jedným z najdôležitejších zdrojov Vašej spoločnosti, ktorý je potrebné chrániť a podporovať tým najlepším možným spôsobom.
 • Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je systematický prístup k napĺňaniu komplexného právneho základu a požadovaných opatrení BOZP v spoločnosti. Je potrebné ho vnímať ako ucelený systém a neustále ho aktualizovať.
 • Bezpečnostnotechnická služba od spoločnosti VZDELÁVANIE Košice s.r.o. Vás podporuje pri plnení zákonných povinností a ustanovení. Kompetencie a naše dlhoročné odborné skúsenosti sú základným kameňom našej zodpovednej práce, aby sme našim klientom mohli ponúknuť čo najlepšiu kvalitu poskytovania služieb.

  PRÁVNY ZÁKLAD

  Bezpečnostnotechnická služba (BTS) poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Úlohy BTS vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. BTS je povinný zabezpečovať každý zamestnávateľ. (§ 21 a 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znp.)

  PRVY KROK SPOLUPRÁCE

  Uskutočnením auditu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce preveríme právnu zhodu Vašej spoločnosti, identifikujeme slabé miesta a spoločne s Vami ich eliminujeme.

  ČO JE NAŠIM SPOLOČNÝM CIEĽOM...?

  Nastaviť a udržiavať systém bezpečnosti práce vo Vašej spoločnosti v súlade s legislatívnymi požiadavkami v oblasti BOZP.

  VYUŽITE VÝHODY NÁŠHO KOMPLETNÉHO SERVISU

  • záruka právnej istoty z hľadiska implementácie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP
  • naše portfólio služieb individuálne prispôsobíme Vašim potrebám
  • podpora a poradenstvo v oblasti BOZP...

  EKONOMICKÉ VÝHODY BEZPEČNOSTI PRÁCE

  Bezpečnosť práce je pre mnohých zamestnancov aj zamestnávateľov nutnosťou. Mnoho spoločností má problém pochopiť výhody investovania do zdravia a bezpečnosti práce. Kľúčovým slovom je „prevencia“. Prevencia – a teda zdraví zamestnanci. Bez ohľadu na to, aká veľká je spoločnosť – zamestnanci sú tým najdôležitejším aktívom. Bez nich sa práca sama od seba nezaobíde – ak však zamestnanec chýba pre chorobu alebo úraz, v tíme je medzera. Samozrejme, táto medzera sa dá vyplniť – ale nie je lepšie, ak to vôbec nie je potrebné? V konečnom dôsledku to stojí najmä jedno: peniaze.

  INVESTUJTE DO PREVENCIE od 1 eura NA DEŇ A ZABEZPEČTE SI PRÁVNU ISTOTU PROSTREDNÍCTVOM ODBORNÍKOV f.VZDELÁVANIE Košice s.r.o.

  NAŠA PORADENSKÁ SLUŽBA PRI ZAISŤOVANÍ BOZP ZAHŔŇA:

  • spracovanie dokumentácie v súlade s legislativními požiadavkami v BOZP, aplikovateľnú na pracovné podmienky spoločnosti
  • preventívnu kontrolnú činnosť (vykonávanie previerok pracovísk zamestnávateľa za účelom optimalizácie pracovného prostredia z pohľadu BOZP)
  • spoluúčasť pri šetrovaní pracovných úrazov a odborné poradenstvo pre naplnenie legislatívnych požiadaviek
  • identifikáciu a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z., spracovanie návrhu na vykonanie opatrení na ich odstránenie resp. ich obmedzenie
  • ...a ďalšie odborné činnosti vyplývajúce z legislativných požiadaviek v oblsti BOZP

  ČO PRE VÁS MÔŽME UROBIŤ...

 • Predstavíme Vám ako prijať a integrovať cielené opatrenia v oblasti bezpečnosti práce do pracovných procesov. Navrhneme Vám individuálne riešenia v kombinácii s kompetentným poradenstvom v oblasti bezpečnosti práce.

  Pre nezáväznú úvodnú konzultáciu sme Vám k dispozícii...

  Opýtať sa
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  Na úvod...

  Kvalifikovaní a vyškolení zamestnanci zvyšujú produktivitu a pridanú hodnotu v každej spoločnosti. To platí aj pre oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

  Právny základ

  Podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znp.je "zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť."

  • oboznámovanie a informovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • oboznámovanie a informovanie vodičov služobných motorových vozidiel
  Opýtať sa

  Kontrola a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov

  Na úvod...

  Zamestnávateľ je povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a zabezpečovať v pravidelných lehotách určených osobitnými predpismi, kontroly, revízie elektrotechnických zariadení a odstraňovať zistené nedostatky.

  Právny základ

  Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v znp. § 13a, § 13b a na základe normy STN 33 1600 a STN 33 1610.

  Kontrola elektrického spotrebiča/ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod), hlavne po mechanickej a elektrickej stránke.

  Revízia elektrického spotrebiča/ručného náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie je vypracovanie protokolu/revíznej správy.

  Kontroly a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov treba vykonávať najneskôr podľa predpísaných lehôt a vždy po vykonanej oprave, úprave alebo predpokladanej či zistenej poruche elektrického ručného náradia.

  Opýtať sa