Váš kompetentný partner v oblasti BOZP

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ SLUŽBA

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je systematický prístup k napĺňaniu komplexného právneho základu a požadovaných opatrení BOZP v spoločnosti. Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné vnímať ako ucelený systém a neustále ho aktualizovať.

Uskutočnením auditu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce preveríme právnu zhodu Vašej spoločnosti, identifikujeme slabé miesta a spoločne s Vami ich eliminuje.Pomôžeme Vám nastaviť a udržiavať Váš systém bezpečnosti práce vo Vašej spoločnosti.

Odbremeníme Vás od:

 • sledovania zmien v legislatíve
 • vypracujeme Vám potrebnú dokumentáciu "šitú na mieru"
 • vykonáme všeobecné školenia vašich zamestnancov
 • zabezpečíme komplexné poradenstvo v oblasti BOZP...

Predmetom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby je:

 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • spracovávanie plánov školení zamestnancov
 • preventívna kontrolná činnosť (vykonávanie spoločných previerok pracovísk zamestnávateľa pre oblasť BOZP s určením zistených nedostatkov a návrhov na zlepšenie zisteného stavu
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní.
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolovanie stavu bezpečnosti a zdravia pri práci.
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách.
 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení.
 • hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP.
 • spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.
 • komplexná kontrola BOZP.
 • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP.
 • telefonické a e-mailové konzultácie v prípade potreby.

Cenovú ponuku predložíme po vykonaní auditu a konzultácii Vašich požiadaviek o rozsahu služieb.

Opýtať sa

Školenia zamestnancov z oblasti BOZP

Podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Druh školenia:

 • vstupné školenie zamestnancov
 • opakované školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • školenie zástupcov zamestnancov
 • školenie vodičov služobných motorových vozidiel
 • Cena: dohodou
Opýtať sa

Kontrola a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a zabezpečovať v pravidelných lehotách určených osobitnými predpismi, kontroly, revízie elektrotechnických zariadení a odstraňovať zistené nedostatky.

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov § 13a, § 13b a na základe normy STN 33 1600 a STN 33 1610.

Kontrola elektrického spotrebiča/ručného náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod), hlavne po mechanickej a elektrickej stránke.

Revízia elektrického spotrebiča/ručného náradia je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska jeho bezpečnosti; súčasťou revízie je vypracovanie protokolu/revíznej správy.

Kontroly a revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov treba vykonávať najneskôr podľa predpísaných lehôt a vždy po vykonanej oprave, úprave alebo predpokladanej či zistenej poruche elektrického ručného náradia.

Opýtať sa